25-07-14

Terzake

walgen met Terzake

 

De redactie van Terzake had voor deze vrijdagavond iets leuks bedacht: ze nodigde een Nederlandse jood uit die nog geregeld naar Israël trekt. (Let wel: niet naar de Palestijnse gebieden waar zijn ogen misschien zouden kunnen opengaan.)

Mijn eerste kritiek betreft de houding van interviewster Kathleen Cools: geen enkele keer heeft ze gevraagd naar de persoonlijke invalshoek van deze jongeman. Is hij een zionist, gelooft ook hij dat het hele grondgebied de joden van godswege toekomt?

De man beweerde twee zaken waarvan ik steil achterover val. Ten eerste zei hij dat Israël niets te maken wil hebben met Gaza. Wie maakt dan van dit lapje grond de dichtstbevolkte openluchtgevangenis ter wereld?

Ten tweede waagde hij het om CNN en de hele Amerikaanse pers ‘objectiever’ te noemen dan de hij het om CNN en de hele Amerikaanse pers 'apje grond de dichtstbevolkte openluchtgevagenis ter wereld.nlijkee Belgische en bij uitbreiding de Europese: weet die man dan niet wie de eigenaars zijn of de hoofdaandeelhouders van de Amerikaanse media?

Volgens deze jonge jood is er maar één probleem: het geweld en de gewelddadige intenties van Hamas. Snapt ie dan werkelijk niet dat deze acties slechts een gevolg zijn en geen oorzaak – hoezeer ik ze persoonlijk ook afkeur.

Dit interview maakte mij razend en uiterst gedeprimeerd: hoe kunnen we ooit een rechtvaardige diplomatieke oplossing verwachten als deze man representatief is voor zijn volk?

De feiten spreken voor zich: kijk naar het aantal doden en gewonden en kijk naar wie ze zijn.

Zelfs VN-secretaris-generaal Ban Ki Moon heeft zijn verontwaardiging al uitgeschreeuwd: is hij ook een handlanger van Hamas?

de haan 25 jul. 14

21:01 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

op zoek

op zoek naar de waarheid

 

Een van de meest fundamentele vragen in het Joods-Palestijns conflict is natuurlijk deze: wanneer behoort een grondgebied toe aan een bepaald volk?

Aartsvader Abraham kwam uit Noord-Irak – volgens de bijbel – en kan dus beschouwd worden als de eerste kolonisator. Verder leest ons Oude Testament (en dat stemt grotendeels overeen met de Thora) als een opeenvolging van oorlogen met het koninkrijk van David als joods hoogtepunt. Daarna volgden verscheidene ballingschappen met de Babylonische en de Egyptische als belangrijkste.

Kortom, het is onzin om te beweren dat het grondgebied altijd aan de Israëlieten heeft toebehoord.

Ten tijde van Christus waren de Romeinen er de baas en die hebben rond 70 de Tempel in Jeruzalem verwoest waarop de meeste joden weggevlucht zijn naar de diaspora in Europa en in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Tot de komst van de eerste Europese pioniers (rond 1880) was de overgrote meerderheid dus Arabisch. Die hadden aanvankelijk weinig conflicten met hun joodse buren, integendeel: soms werden vriendschappen gesloten getuige de werken van onder meer Meir Shalev (een meesterlijke joodse auteur nota bene). Deze immigranten voerden sociale projecten door geïnspireerd door hun ervaringen in de toenmalige Sovjetunie. De ware toevloed kwam er pas door de terreur van de nazi’s.

De omringende landen hebben het Zionisme ervaren als een bedreiging en voerden oorlogen (vooral rond 1948 en daarna) die zij roemloos verloren.

Dit is maar een ruwe historische schets maar ik hoop dat hij volstaat om het probleem te verduidelijken. We blijven dus zitten met die basisvraag: wie heeft recht op dat grondgebied? Hoelang moet je daar wonen om dat recht te claimen.

Naar mijn mening hebben de Joden weinig recht op deze claim tenzij ze er hun god bijhalen die hen dit land zou beloofd hebben.

Maar met deze zionistische opvatting eindigen alle discussies: het geloof is een irrationeel gegeven en daarmee kan je geen rationele onderhandelingen voeren.

Zoals eerder gezegd: we hebben nuchtere en moedige Israëlische leiders nodig die de zionisten een halt toeroepen en oprecht streven naar twee leefbare staten.

Dit streven is zeer urgent omdat er een nieuw probleem is opgedoken: het schaarse drinkwater. De joodse kolonisten vertonen de neiging om al het water voor zichzelf op te eisen, daartoe zouden ze waterlopen omleiden en dat is de meest efficiënte manier om de Palestijnen definitief te verjagen.

Sta me toe te zeggen dat dit het cynisme ten top is.

de haan 25 jul. 14

13:04 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Aardenburg

Aardenburg, een eerste impressie

 

vesting van houvast

midden kreken, polderwegen

waar je rondfietst als een gast

 

mij is bijgebleven:

de nette straten

om de uitgeklede kerk;

het immense zwijgen:

al wie leeft is naa:

;

een gast

r z’n werk

 

gele borden en plakkaten

van huisjes te koop:

niet voor ruige gozers

met dukaten,

doch welgekomen

al wie bij de loop wil horen

van haar trage getijden

 

o deze vesting van houvast

behoeft noch beeld noch schilderdoek

alleen de dunne bladzijden

van een gebedenboek

 

en toch wil ze niet vermijden

dat kinderen die van goede zeden

nog alles moeten leren

in haar oude stenen

hun gedroomde tekens graveren

08:47 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Proust

‘haar aanslag leek me …

- …als de geur van de trap (…) een oneindig hogere wereld’. Marcel Proust –

 

wanneer het donker wordt

onder de bomen komt zij

de trap af, een geur

van bedoomde bloemen

 

crêpe de Chine om haar

marmeren huid, het albast

van haar pols met roze

doorschoten: aan de piano

straks de menigvuldige

hals van flamingo’s

 

het zal een sonate zijn, weemoedig

als haar ogen, haar lach: haar hart

is anders, licht als het weefsel

om haar huid

 

de jongen luistert betoverd:

zij is de moeder, bron en bedding

van het wonder in zijn dromerij

 

het huis, de kamers die verdwalen

in kamers, de binnentrap: om zoveel winding

moet een centrum bestaan, een gloed

die al wat leeft en het levenloze

doordringt, zijn opwinding

 

die hem koortsig maakt, kan niet

zonder reden: zij luistert naast hem

naar die vogels van polsen

nu het donker wordt onder de bomen

 

en neen, de onttovering komt

niet eens voor in de herinnering:

als een bedoomde lelie op het water

’s nachts, drijft een oude vertrouwdheid

roerloos in zijn droom

08:21 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Abicht in De Morgen

Ludo Abicht in De Morgen

 

Ludo Abicht is van oordeel dat we slechts recht van spreken hebben wanneer we ook de aanvallen van de militante Hamas veroordelen. Als je zijn redenering doortrekt dan moeten we ook het Belgisch verzet tegen de Duitse bezetter afkeuren want dit is de kern van de zaak: Israël gedraagt zich als een kolonisator en bezetter van Palestijns grondgebied. Dagelijks wordt het Palestijnse volk vernederd, mishandeld en zelfs beschoten.

De aanvallen van Hamas zie ik als wanhoopsdaden: ze zijn crimineel te noemen omdat ze totaal contraproductief zijn, ze brengen de eigen bevolking veel meer schade toe dan het Israëlische leger.

Abicht zou beter oproepen tot een algemene boycot van Israël zolang deze bezetting doorgaat.

Wat we nodig hebben zijn zeer moedige en wijze joodse politici die oprecht streven naar een tweestaten-oplossing  waarbij het natuurlijk moet gaan om een leefbare Palestijnse staat.

Merkwaardig historisch detail: toen het Apartheidsregime in Zuid-Afrika werd geboycot, veegde Israël daar vierkant zijn voeten aan door wapens te blijven leveren. Dit zegt veel over het moreel besef van de joodse staat.

Tot slot: bij zo’n ongelijk conflict is het niet meer dan normaal dat onze sympathie in de eerste plaats uitgaat naar de zwakste partij, zeker als wij zelf beseffen dat we betrokken partij zijn om twee redenen. Via onze steun aan dat regime op politiek, economisch en cultureel gebied, en omdat deze staat het gevolg is van eeuwenlange jodenvervolging op ons continent. Maar een historisch schuldgevoel mag ons niet blind maken voor de gruwelijke feiten die door de zionisten worden gepleegd.

 de haan 25 jul. 14

08:11 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

24-07-14

verheugend

verheugend

 

In DM van deze donderdag staat een oproep om Israël een wapenembargo op te leggen. Deze oproep is onder meer ondertekend door de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu die Israël vergelijkt met het Apartheidsregime in zijn eigen land.

Ik vind het verheugend dat een aantal internationale beroemdheden deze oproep mede ondertekend hebben. Al maak ik me weinig illusies: de zakelijke belangen gaan voor en ook die van de geopolitiek waarbij Israël gezien wordt als een Westers bolwerk tegen gevaarlijk geachte Arabische buurlanden.

Waarbij ‘men’ uit het oog verliest dat alle Westerse waarden door Israël worden verkracht. En ‘men’ zijn onze Amerikaanse en Europese leiders en opiniemakers.

Doch een kinderhand is blij met een dode mus, luidt het Vlaamse gezegde. Laten we daarom al blij zijn met de ‘outing’ van Desmond Tutu en zijn volgelingen.

de haan 24 jul. 14

13:11 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Bourgeois I

Bourgeois I

 

Als inleiding: Geert Bourgeois heeft het ver geschopt, hij komt van leider van een eenmanspartijtje naar minister-president van Vlaanderen – ik lust de man niet maar il faut le faire.

Wat we in de krant (DM) te lezen krijgen over het Vlaamse regeerakkoord is nog te onduidelijk of dubbelzinnig om er definitieve conclusies uit af te leiden. Een ruk naar rechts zal het alleszins zijn, maar daar heeft een meerderheid voor gekozen.

Ik haal er toch enkele ‘details’ uit. Deze nieuwe regering wil komaf maken met de gratis-politiek van Steve Stevaert: ook 65-plussers zullen voortaan moeten betalen voor de bus of de tram van De Lijn.

Wat mij hieraan stoort zijn twee dingen: in de strijd tegen de files en de luchtvervuiling moet het gebruik van het openbaar vervoer juist worden gestimuleerd en niet duurder gemaakt. En ik heb principieel een hekel aan lineaire maatregelen: de ene gepensioneerde is de andere niet, meebetalen is voor de ene geen enkel probleem, voor de schrale pensioentjes is het een handicap.

Ik vind dat prijsverhogingen en ook ondersteuningen altijd inkomensgerelateerd moeten zijn.

Dat tweede brengt mij bij het kindergeld: dat zal voor elk kind gelijk zijn volgens het principe dat ieder kind gelijke rechten heeft. In theorie een mooi principe, in de feiten niet want de kindertoeslag is altijd een aanvulling bij het gezinsinkomen. Bovendien zou men deze toeslag beter kaderen in een gezinspolitiek die gericht is op geboortebeperking. Net zoals Etienne Vermeersch maak ik hier een stokpaardje van: er zijn te veel mensen op deze aardkloot.

Ten derde merk ik dat het inschrijvingsgeld aan onze hogescholen en universiteiten wordt verhoogd: zullen de studiebeurzen mee stijgen? Weerom het zelfde bezwaar: dit is een lineaire maatregel en daarom onrechtvaardig tenzij hij wordt gecompenseerd door een verhoogde studiebeurs en dat weten we nog niet.

Ik zie in dit akkoord een verschuiving richting de USA: de verzorgingsstaat wordt ondergraven of er wordt op beknibbeld. Eens zien of de meerderheid van de kiezers over 5 jaar nog gelukkig zal zijn met haar keuze.

 de haan 24 jul. 14

10:37 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

moeder van de hele wereld

à ma belle soeur

 

zou een mooie zus dan rimpels

krijgen van een oude broer:

hoor hem zwijgen zoals een boom

omdat de aarde slaapt

 

hij moet met wortels in het donker

staan, de duisternis inzuigen

ze uitzingen in licht, obsidiaan

dat licht en duister is

 

hij moet met woorden

door de sloppen gaan

waar de ratten heersen, de mens

een zak is waarin ze broeden

 

hij moet het dwaas vermoeden dragen

van een lichtere buurt, een wereld

waarin de meisjes openstaan

als magnolia’s in de nacht: het wit

van zijden sterren, het vlezige

van een eetbaar blad

 

men kan niet moeder van de hele wereld

zijn: wie zuiver zingt, die zingt van pijn -

hoor de moede tonen van Schuberts cello,

het onderaardse donker van een alt

in Mahlers Lied der Aarde

 

blijf uit de schaduw van je oude broer, zoek

het licht op: de woorden die als tegels liggen

op een onbegaanbaar pad – wie blijft spreken

heeft het ergste al gehad: de vrees

dat de aarde nooit meer zal ontwaken,

de oneetbare leegte van een blad

 

moet een mooie zus daarom dan

rimpels krijgen: alleen een godheid

kan moeder van de hele wereld zijn

07:50 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-07-14

Hamse gedichten

 

Hamse Gedichten

 

 

 

Het nieuwe boek ‘Hamse Gedichten en Drie Verhalen’ is nog altijd te koop tegen 25 euro. BPost vraagt 8 euro voor de verzending Het komen afhalen is dus merkelijk goedkoper: altijd welkom.

 

Gelieve bij bestelling het juiste bedrag over te schrijven op

 

IBAN BE22 0000 5192 8847

 

Dank bij vo000 5192 8847

 

t juiste bedrag over te schrijven op

 

elijk goedkoper: altijd welkom.

 

orbaat.

 

13:25 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

soorten cynisme

over soorten cynisme

 

Mijn trouwe lezer Antwan K. betoogt terecht dat cynisme ook een vorm van humor kan zijn: ik maak er zelf wel eens gebruik van – indien niet in mijn geschriften dan zeker in mijn gesprekken.

Met dit cynisme moeten we vrede nemen: het kan de vermomming zijn van een diepe kwetsuur of een zware ontgoocheling.

Wat ik echter niet kan aanvaarden is het cynisme dat een uiting is van pure onverschilligheid of afstomping. Simpel gezegd komt het dan neer op : ‘laat mijn kop gerust’. De bezorgde of geëngageerde betekent in datageerde betekent in  dan neer op : 't cynisme dat een uiting is van pure onverschilligheid of afstomping.cheling.

ruik van -  geval voor de cynicus een storend insect dat moet verpletterd worden.

Ten gronde is dit cynisme loutere zelfzucht in zijn bruutste vorm: het zal de spot drijven met alles wat de andere heilig is. Omdat het zelf niets heeft wat het als heilig ervaart tenzij de eigen navel.

Deze cynici leven met een leegte in zich en zijn daarin verwant aan de psychopaten. Vergeefs zal je bij hen zoeken naar enig mededogen of enige vorm van empathie tenzij misschien met het eigen gezin en het eigen huisdier.

Lees de publicaties van Amnesty International en je wordt geconfronteerd met beulen of folteraars die hun misdaden beleven als een nine-to-five-job. Na de gruwelijkste feiten gaan ze thuis aan tafel, bidden tot hun god en spelen daarna met de hond.

Dit is geen humor meer en geen zelfbescherming: dit is emotionele en spirituele leegte, een afwezigheid van beschaving en van menselijkheid.

Hoe men daartoe gekomen is dat is een andere kwestie: net als bij de psychopaat kan het gaan om zware mishandelingen of emotionele verwaarlozing tijdens de jeugd. En zeker zal indoctrinatie meespelen: het systematisch aangeleerd krijgen dat de andere waardeloos is, een object dat men ongestraft en naar hartenlust kan vernietigen of zwaar beschadigen.

Besluit: laten we ruimte vrij houden voor het cynisme als humor of als literair stijlkenmerk, maar het cynisme als afstomping moeten we afweren of bestrijden.

de haan 23 jul. 14

12:41 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rik van Looy

Rik van Looy

 

Hans Vandeweghe betoogt terecht (in DM) dat Rik van Looy – na Merckx – de beste Belgische wielrenner is geweest. Maar Hans kijkt alleen naar het palmares.

Naar mijn smaak verliest hij het belangrijkste uit het oog: het temperament en de aanvalsdrift van de Keizer van Herentals.

Van Looy heeft veel wedstrijden gewonnen maar nog meer verloren omdat hij koerste zonder overleg: als hij zijn benen voelde kriebelen dan moest hij ten aanval trekken.

Dat is de ware reden waarom hij mijn jeugdidool is geweest en waarom ik nog altijd een boontje heb voor de mens.

In feite was van Looy een Merckx avant la lettre maar hij had niet de fond of het uithoudingsvermogen van de Kannibaal. Dat deerde hem niet om gelijkaardig te koersen.

Een groot kampioen moet ook durven te verliezen.

, de haan 23 jul. 14

11:51 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Du van Peter Maffay

fotootje

- soundtrack: Du van Peter Maffay –

 

een kleine wagen op de grote heide

een rode motorkap

een gebronsde dij

 

haren waaien een gezicht

in twee, zoenen de paarse

bloemknop van een tepel

 

haar schoolse schrift bleef

sinds die zomermaand

‘for ever yours’

met o’s als bruine ogen

 

zij was de eerste:

een naam die begon

als een oude godennaam en rijmde

op wouden zonder toegang

 

toen kwam oktober

de afgunst van kristal

om het zijgen, de zijden

neergang van het dode blad

 

zijn ogen wenden aan de nevel,

zagen helder in de verte

hoe jaarlijks na het smelten  van de winter

de heide haar geheim ontbloot:

 

de resten van een onbekende,

een gehelmde, een kale drager

van een foto in een kogeltas

 

jaar na jaar was de heide

in het laatste van de zomer

een purperen laken

over scherven van kristal

08:01 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-07-14

media en Israël

Media kiezen kant van Israëlische koloniale bezetting

Hoe noemen we iemand die leden van een verzetsbeweging omschrijft als terroristen en de bezetting waartegen die beweging zich verzet continu negeert? Hoe noemen we een media-industrie die mensen moet informeren over onrecht maar in de plaats daarvan de indruk creëert dat slachtoffers van een massaslachting er zelf om vragen?
 
maandag 21 juli 2014
 

20140304 175704

Het vernielde huis in Birzeit waar Moataz Washaha vermoord werd (zie verder in het artikel)
 

Hoe schrijf je als journalist en opiniemaker over een etnische zuivering? Hoe ga je om met een etnische zuivering die voor onze ogen gebeurt met beelden en tweets? Alvast niet door de slachtoffers de schuld te geven of door te zeggen dat het niet de schuld is van de dader dat die beter kan mikken dan zijn slachtoffers.

Hoe omschrijf ik het best media die betogingen tegen een massaslachting en koloniale bezetting van een land harder bekritiseren dan die massaslachting en bezetting zelf?

Deze tekst gaat over wat onze media zeggen over intussen 500 vermoorde Palestijnen en 3150 gewonden in de Gazastrook en over onze steun aan deze slachtoffers.

Ik lees telkens met grote verbazing dat Israël het recht heeft op zelfverdediging. In mainstream media krijgen lezers niet mee dat de staat Israël het gevolg is van een verdrijving van een volk vanaf 1948. Dat de helft van de oorspronkelijke bevolking al weggejaagd is. En dat die verdrijving gaat om 80 procent van de Palestijnse bevolking van het gebied dat nu 'Israël' genoemd wordt. We krijgen in die media zelden info over het recht op terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen.

Met even grote verbazing zie ik hoe media de Israëlische propaganda overnemen en zeggen dat Hamas de aanvallen van Israël zelf uitlokt. Een selectie uit de pro-Israël framing:

Op 15 juli spreekt Robin Ramaekers op VTM Nieuws over het leed in Gaza om kort daarna te beweren dat Hamas geen enkel akkoord met Israël wil omdat het Israël van de kaart zou willen vegen.

Koen Vidal schrijft in de Morgen van 12 juli het volgende: “Hamas vindt de vele doden onder zijn eigen burgers blijkbaar geen reden om de aanvallen met zelfgemaakte raketten op Israëlische steden en dorpen te staken.”

De Standaard online op 18 juli informeert ons op deze wijze: “De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaf donderdagavond - enkele uren na het aflopen van een vijf uren durend staakt-het-vuren tussen Israël en de radicaal-islamitische Hamas - het bevel voor een grondoffensief in Gaza..”

Hamas krijgt per se 'radicaal-islamitisch' als beschrijving. Bij Israël staat er niets en lijkt het op een normale staat en geen koloniale bezettings- of terreurstaat.

Hamas is pragmatisch

Hamas is een van de Palestijnse verzetsgroepen en is eigenlijk pragmatisch. Deze groep vraagt immers net als de andere Palestijnse organisaties geen terugkeer naar de grenzen van Palestina van 1948, maar wel naar die van 1967. Daarmee vraagt het ook niet meer dan hetgeen door de VN werd bepaald. Waarom doen media dan alsof Palestijnen onredelijk zijn en een misdaad begaan als ze raketten afvuren op een bezetter die elke poging tot geweldloos verzet onmogelijk maakt?

Voor onze media is het 'radicaal' om te vragen dat je de invoer van grondstoffen voor gebouwen, voedsel, drank en medicijnen niet moeilijk en zelfs onmogelijk maakt. Diezelfde media nemen al te makkelijk de Israëlische propaganda over die zegt dat Hamas niet goed bestuurt en dat de Palestijnse Autoriteit, altijd gehoorzaam aan Israël, dat veel beter zou kunnen doen.

Hoe bestuur je nu op goede wijze een gebied als de invoer van levensmiddelen enkel nog via tunnels kan? En als die tunnels nadien zoals op dit moment het doelwit worden van de bezetter?

De scheve berichtgeving kan niet te wijten zijn aan onwetendheid. Er zijn genoeg bronnen over de Israëlische bezetting van Palestina. Er is ook genoeg tijd geweest om die bronnen te raadplegen. De bezetting duurt sinds 1948. Wie meer dan 10 jaar in media werkt had genoeg tijd om zich te informeren. Die had bijvoorbeeld zeker kunnen lezen dat Hamas geen voorwaarden voor een wapenstilstand heeft afgewezen, maar dat Israël dat al jaren doet.

Ontkenning van een realiteit

De reden voor deze berichtgeving is echter erger dan onwetendheid: een onwil om te erkennen dat er een moordende aanval tegen Palestijnen bezig is en dat de Palestijnen zich daartegen mogen verzetten. Het is de onwil om te erkennen dat dit niet begonnen is met de 3 vermoorde Israëlische tieners. Een geval trouwens waarbij Israël vroeg wist dat ze dood waren en wie de vermoedelijke daders waren maar informatie achterhield om de Israëlische bevolking nog meer op te hitsen.

Het is de ontkenning van een realiteit, namelijk die van Palestijnen die de voorbije jaren iedere dag vermoord en/of onterecht gearresteerd en gefolterd werden, zonder dat (Westerse) media hun publiek correct hierover informeerden.

Het is de onwil om Palestijnen te portretteren op een menswaardige manier, zoals toen niemand van onze media berichtte over hoe de 24-jarige Moataz Washaha op 27 februari van dit jaar vermoord werd door het Israëlische leger in Birzeit. De dagen erna was ik daar in de buurt met een groep uit België en we discussieerden over hoe we over dit geval toch iets in onze Belgische media konden vertellen. Onze pogingen bleken vruchteloos.

Ligt het misschien ook aan het feit dat de Israëlische terreurstaat een erfenis is van het Europees kolonialisme en het Europese antisemitisme? En dat dat laatste een vorm van racisme is die niet behoort tot het verleden, maar nog steeds breed verspreid is onder Europeanen? Worden sommige media liever niet herinnerd aan het verband met de eigen geschiedenis?

Betogen voor Palestina

Voor wie het nog niet duidelijk is: Palestijnen hebben het recht om op elke manier die ze nodig achten hun land en hun levens te verdedigen, met en zonder geweld. Wie anders beweert vraagt slachtoffers om toe te kijken terwijl hun eigen levens en die van hun vrienden en families bedreigd worden. Hoe iemand dit gruwelijk standpunt kan verkondigen zonder schaamte of twijfels is onbegrijpelijk.

En wie solidair is met de slachtoffers heeft het recht om hiervoor op straat te komen in steden overal in de wereld. En dat wordt massaal gedaan. Zoals eergisteren in Brussel waar ik allerlei gezichten zag die regelmatig aanwezig zijn bij demonstraties tegen verschillende vormen van onrecht. Ze staan bij betogingen voor de Syrische bevolking, tegen de wreedheden van Assad. Ze staan bij betogingen voor de vrijlating van Marokkaanse politieke gevangenen in Marokko en tegen het onderdrukkend beleid van koning Mohamed 6.

Ook bij de beelden uit Nederland viel me dit op: dezelfde studenten die protesteerden tegen het plan van Nederlandse politici om met een leenstelsel het studeren in het hoger onderwijs moeilijker te maken voor wie niet rijk is, staan klaar om zich te laten horen tegen het plan van de zionisten om Palestijnen uit te roeien.

Dit is niet toevallig. Het gaat in alle gevallen om onrecht. Alleen hadden ze nu veel meer gezelschap en dat zou reden moeten geven om hoop te zien voor de mensheid.

Maar ook hier toonden media hun lelijkste kant. Een artikel waar enkel geschreven kan worden dat de betoging vreedzaam was komt niet op de eerste tien bladzijden, als het al verschijnt. Kan het gelinkt worden met 'jihadisten', 'isis-aanhangers' of 'antisemitisme' dan maakt het grote kans op de voorpagina.

Dat de enkele 'jihadisten' of antisemieten niet eens welkom waren op een betoging wordt een bijzaak. Media zetten de toon om toekomstige betogers te ontmoedigen en gemeentebesturen het idee te geven om een betoging te verbieden.

Zowel bij ons als in het buitenland komt ook in deze toon de selectieve verontwaardiging tot uiting: het nieuws over hoe de Antwerpse politie zich racistisch gedroeg tegen een zwarte cameraman bij de betoging in Antwerpen kwam niet van de mainstream media maar wel van een vrijwilliger bij de antiracisme organisatie KifKif.

In Frankrijk stonden media te popelen om pro-Palestina betogers te beschuldigen van het aanvallen van synagogen zonder bewijs, terwijl leden van de extreem-rechtse Joodse Defensie Liga (LDJ), ook gekend als terroristen, niet gearresteerd werden ondanks hun gevechten en vernieling van eigendommen onder toezicht van de politie.

Komt dit door de angst voor het kamp van de zionistische lobby waartoe onder meer het tijdschrift Joods Actueel behoort? Laten onze media zich zomaar doen door aanhangers van een racistische ideologie? Misschien moet een sterk en breed pro-Palestina lobby zich dan maar beter organiseren en media overstelpen met mails die ze niet kunnen negeren.

Of misschien zijn betogingen in bij gebouwen van onze media nodig, zoals vorige week gebeurde in Groot-Brittannië waar 5000 betogers de BBC dwongen tot wat zelfreflectieover hoe ze Palestijnen dehumaniseren. Ze herinnerden de BBC ook aan hoe ze de rol van landen als Egypte en de VS voorstellen als neutraal terwijl ze allebei de Israëlische bezetter steunen.

De bezetting in onze supermarkten

Ik spreek liever over 'media' dan over journalisten. Dat onderscheid maak ik met de enkele journalisten in gedachten die het niet eens zijn met de pro-israël framing in hun redactie. Zij die misschien twijfelen voor ze voorstellen om iets over Palestina te schrijven omdat ze hun artikel niet willen zien veranderen in zoveelste cadeau voor onrechtvaardigheid. Maar ondanks dit onderscheid voel ik een walging voor deze media-industrie.

Het zou niet de taak moeten zijn van lezers en kijkers om hun media te informeren over Palestina, maar de situatie is erg. De gemiddelde Belg weet weinig tot niets over een van de duidelijkste vormen van kolonialisme van onze tijd. Hoeveel Belgen hebben in de laatste maanden geleerd Palestijnen in Jeruzalem moeten verhuizen uit hun gebied als ze trouwen met een Palestijn van buiten Jeruzalem? In de wetgeving van deze terreurstaat is alles geoorloofd om de Palestijnen verder te verjagen uit historisch Palestina.

Hoeveel Belgen hebben geleerd dat de betogingen voor Palestina geen 'conflict importeren' zoals vaak gezegd wordt, maar dat de Israëlische bezetting bij ons al geïmporteerd is? Ik heb het dan over de producten van de Israëlische bezetting die we vinden in onze supermarkten, over de banden van onze regeringen met de Israëlische bezetter.

Doen alsof België zonder onze betogingen niet betrokken is bij de oorlog tegen Palestijnen is bedrog. Doen alsof de betogingen een bedreiging zijn voor het vreedzaam samenleven in België is een excuus om te verhinderen dat de betogingen de aandacht vestigen op hoe onze regeringen niets doen om de Israëlische bezetting en terreur te stoppen. En daarom roep ik op om te blijven betogen, om te blijven oproepen tot een boycot van Israël, om onze omgeving te blijven informeren over wat er echt aan de hand is.

Heel misschien zullen onze media dan bijdraaien en hun job doen. Maar daarvoor hoeven we het niet te doen. Wel voor de slachtoffers van de etnische zuivering in Palestina en voor hun nabestaanden.

Hasna Ankal is journalist bij Het Belang van Limburg en redactioneel medewerker bij MO* Magazine en al.arte.magazine. Ze schrijft deze tekst in eigen naam.

20:31 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

revalidatie

revalidatie

 

het lichaam weet, z’n geheugen

heeft onthouden wat het hoofd

is vergeten en waarin het niet

meer gelooft

 

je legt een gevoelloze vinger

op een toets en hoor: ze lijken

elkaar te herkennen, hun aanraking

bezegeld door een akkoord

 

het is zoals wie eens kon fietsen

dit nooit meer verleerd

ondanks een storing in het hoofd,

het brein dat protesteert

 

vertrouw op je lichaam,

op de herinnering van pees en spier:

het hoofd draagt wel een mensennaam

maar uiteindelijk ben je een dier

10:38 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oblabla

Obama: o blabla

 

Van meet af aan stond ik sceptisch tegenover de eerste zwarte president van de USA. Ik vond (en vind) hem te zeer een acteur, een mooiprater met uitmuntende tekstschrijvers.

Na moeten we erkennen dat de Amerikaanse kiezers het hem niet gemakkelijk hebben gemaakt. Tweemaal verkozen ze een democratische president en tegelijk een uitgesproken rechtse republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Zo roep je het immobilisme over je af.

Niettemin houdt zo’n president nog enige beleidsruimte over en kan hij bijvoorbeeld zijn welbespraaktheid aanwenden om zijn bondgenoten te overtuigen  - zoals Israël.

Doch Oblabla blijft het Israëlische recht op zelfverdediging onverkort verdedigen zonder oog te hebben voor het feit dat het hier niet meer gaat om zelfverdediging maar om vergelding volgens het oeroude principe van ‘een oog voor een oog’. Alleen is de proportie danig veranderd: 1 joods mensenleven is er minstens 100 Palestijnse waard. En laten we ons niet blind staren op de doden: er zijn ook de duizenden gewonden en verminkten die maken dat de vloeren van de ziekenhuizen worden herschapen in rivieren van bloed.

Ik voel een grote bewondering van de spoedartsen en verplegers of verpleegsters die daar aan het werk blijven.

De vraag is wanneer Oblabla – en ook onze eigen Europese leiders – de moordmachine een halt gaat toeroepen. Wat betekent: afstappen van economische belangen (zoals de wapenleveringen) en van een geostrategie  die Israël beschouwt als een bolwerk tegen mogelijk gevaar uit de buurlanden.

En zoals eerder gezegd moet er gebroken worden met ons historisch schuldgevoel: de eeuwen en eeuwen van jodenvervolging in Europa met de Holocaust als absoluut dieptepunt.

We mogen niet dulden dat de slachtoffers van toen de beulen van nu zijn geworden.

Er is geen tijd meer voor blabla: concrete actie dringt zich op.

, de haan 22 jul. 14

08:05 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

droom mij

droom mij als je slaapt

 

de slaap nam haar lichaam

in bewaring en rennend

heeft ze het verlaten

lichter dan ooit

 

hierop had ze gewacht: de nacht

kwam neer als een vlag

en ze schoot weg

 

het leek alsof een halsband, een keten

gebroken was en ze eindelijk

zijn kon wat ze wou:

 

rennend voor haar leven

rennend naar het leven

 

men zag haar naakt dansen

op de dauw

06:48 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-07-14

cynisme

cynisme

 

In zijn Kapellekensbaan schrijft LP Boon: ‘de ergste strijd in het leven is die om niet bitter te moeten worden’. Ik vind dat ‘bitter’ moet vervangen worden door ‘cynisch’.

Bitterheid getuigt van een kwetsuur: bittere mensen zijn beschadigde mensen. Het cynisme gaat daaraan voorbij: het is je reinste afstomping, het verlies van alle respect en van elk empathisch vermogen.

Twee voorbeelden. Onze uittredende minister van financiën Koen Geens  is van oordeel dat onze Belgische aandelen in BNP Paribas nog altijd een goeie investering zijn. We weten intussen allemaal wat deze investering rendabel maakt: zaken doen met het moorddadige regime van Soedan.

Obama vindt dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen tegen de aanvallen van Hamas en zegt zich zorgen te maken over het stijgend aantal burgerslachtoffers.

Geen woord over de voorgeschiedenis van dit conflict noch over de kern van de zaak (de grondroof en kolonisatie en dagelijkse mishandelingen) en geen enkele intentie om de militaire steun aan Tel Aviv te verminderen.

De militante vleugel van Hamas mag eveneens met de vinger worden gewezen: hun aanvallen met zelf gebricoleerde raketjes zijn contraproductief en niet in het belang van hun eigen volk. Ik ervaar ze als een schreeuw van woede maar daarmee los je geen enkel probleem op. Om die reden, en enkel om die reden, is hun gedrag misdadig te noemen. In het algemeen zie ik het als de katapult van een dol getergd jongetje.

Dit cynisme komt in al zijn vormen dagelijks op ons af, afgewisseld met kookprogramma’s die onderstrepen waar het bij ons om draait: de eigen maag of de eigen navel.

En hier duikt de moeilijkheid op: je wordt er zelf cynisch van want al je strijdmiddelen (het woord, de betoging, de oproep tot sancties door politici) ketsen af op een metersdikke muur van onverschilligheid.  Liever laat men zijn aandacht gaan naar de Rode Duivels of naar de Tour of naar die kookuitzendingen.

Het is verdomd lastig om je geloof in de mensheid te bewaren. En toch is er geen keuze dan ‘hope against hope’: blijven hopen ondanks alle redenen om te wanhopen. Omdat er geen goden of engelen bestaan, moet de ‘redding’ komen van onze eigen diersoort. Steeds in de vooronderstelling dat het behoud van die soort wenselijk is, denk ik soms. Maar dat is defaitisme.

de haan 21 jul. 14

19:54 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

heilig land

heilig?

 

heilig de stad, heilig het land

waar een profeet heeft gelopen?

ach, schuif die leugen aan de kant:

er wordt gehoereerd en bedrogen

 

en bovenal wordt er gesloopt:

een woning en de hoop

 

neen, dit is bezoedelde grond

met overmacht onteigend

en de wereld hield zijn mond:

die keek toe al zwijgend

 

laten we daarom de straat

op gaan in onze eigen steden

ontheiligd is de staat

bekend om z’n  barbaarse zeden

 

van plundering en moord

en zijn muur der schande

we hebben alleen het woord:

gedaan met oog om oog

en een tand voor rovende tanden

10:39 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

ziekenbezoek

ziekenbezoek

 

droef te moede moedigt men

niemand aan: wat zou ik jou,

mijn vriend, verhalen?

 

ook jij hebt de buis in huis

en ook jouw leven blijft verschralen

is dan troost geen maskerade?

 

van namen zullen we gewagen

als Gaza en Passchendale

en spreken  wordt weeklagen 

 

jij hebt nog je Indische fluit

om deze slangen te bezweren:

je had altijd iets van sjamanen

 

doch ik heb de woorden maar

als moorden en onteren

en dat verre beeld van haar

en dan helpt geen redeneren

 

droef te moede moedig ik

jou aan: de dood heeft

jouw bloed verlaten, nu nog

verse moed en je hoort weer

de vogels en hun betere praten

08:02 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Lizaweta

Lizaweta in Aardenburg

 

Lisa, Lizaweta, zo zou je

heten als je geboren was

in Petersburg, bij Newa

en sneeuw, in een forsig

boek van Fjodor D.

 

de naam van mijn moeder

en dan loopt het nooit mis:

ik kroon je tot miss van de avond,

een aardige avond in Aardenburg

 

geelkoper je haar, je huid

van opaal, het licht om je heen

een fluwelen foedraal

 

je speelde viool, een duet

met een cello: speelse

weemoed in een kil gebouw,

een kerk van hervormden

en nergens een werk aan

de wand om zich aan te warmen

 

alleen dat licht  om je hoofd,

de koperen glans, jouw gezicht

een bleke bloem in een vijver

als een grafsteen zo grauw

 

Lisa, Lizaweta, meer hoef ik

niet te weten dan je naam

uit Petersburg nu een viool

vrolijk  aan een klagende cello

weerstaat – nergens een ornaat

tenzij een schijnwerper op

geelkoper, een schim van opaal

 

Lizaweta,  meisje met de naam

van moeder, wil je het weten:

dit is een foedraal, tegen zoveel

schoonheid heeft de tijd, onze

tegenspeler, geen verhaal

07:20 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-07-14

spam

Skynetblogs

 

droef te moede moedig je

niemand aan, tenzij de pletwals,

de bulldozer en de spuwers van granaten

 

je wordt gelezen en dat is

schaamte als je de riposten

leest: het schaamteloos idiote

dat stinkt van eigenwaan

 

en nooit gebeurt het in eigen naam:

steeds houdt de schrijver zich verborgen

alsof die iets hoog te houden heeft

als een faam, een gezicht voor

de spiegel in de morgen

 

laat geen ruimte voor de lafaard

snoer hem de mond:

geen kans dat hij bedaart

maar ruim de drek op die hij verzond

20:44 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

zakkenvullers

zakkenvullers

 

Ik hou niet van de veralgemenende en populistische uitspraak: ‘de politiekers zijn allemaal zakkenvullers’. Het is waar dat enkelen van hen door geldgewin worden gedreven en dat er mechanismen bestaan die deze indruk bevestigen zoals de riante pensioenregeling en gouden handdruk van onze parlementsleden. Maar daar wordt toch al iets aan gedaan: ook zij zullen langer in functie moeten blijven en ‘de oprotpremie’ wordt aanzienlijk verlaagd.

Een ander probleem is natuurlijk dat van het betaalde cumuleren van mandaten: ook dit zou moeten worden ingeperkt.

Niettemin mogen we niet uit het oog verliezen dat er andere drijfveren bestaan: nobele en minder nobele.

Om te beginnen is er het idealisme, het maatschappelijk engagement dat bij een aantal mandatarissen toch duidelijk aanwezig is, vooral in de kleinere partijen zoals Groen en PVDA. Deze mensen willen ten dienste staan of willen een steentje verleggen in de loop van de geschiedenis opdat de wereld, de nabije en de verafgelegen, een betere plek om te leven mag worden.

Ten tweede is er de geldingsdrang: dan gaat het om mensen die graag in de kijker lopen, die graag de baas spelen of een illusie van macht nastreven. Deze geldingsdrang vind je bij cumulards maar ook bij types die geen aanleiding of gelegenheid voorbij laten gaan om erop te springen en zichzelf zo interessant te maken.

Ten derde kan je het hebben over de ijdelheid van types die o zo graag in het zonnetje staan en die naar hoge ambten streven om zoveel mogelijk aandacht naar zich toe te trekken. Ik zou hier allemaal concrete voorbeelden van kunnen geven, doch ik noem geen namen om deze korte beschouwing sereen te houden.

Tot slot is er toch iets raars aan  het populistische gezegde: als je daarvan overtuigd bent, waarom kies je er dan voor? Knorren en morren doe je beter om jezelf als je de verkeerde stem uitbrengt.

de haan 20 jul. 14

11:02 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Ophelia

Ophelia drijvend

 

biezen, waterlelies: schilder

de schittering met nieuwe

namen, waterjuffers trillen

doorzichtig en stijf als prelaten

staat de kattenstaart te luisteren

wijl  de vijver rimpelt en zwijgt

 

zie je,  zo teer ligt Ophelia neer,

schoon en verstoten, zie hoe ze

drijft met uitwaaierend haar

 

ah, het roodkoper om een gezicht

van ivoor, smaragd haar corsage

en van goud het brokaat

 

iris, narcis, kliskruid, wedijver

van vlinder en bloem: wie is

de mooiste bij de vijver, om wie

zou men zich verdoen nu

in een verre toren een klepel slaat

 

niet  één zo schoon want verstoten

niet één zo stil al ritselt de wind

in rimpels over water en gewaad

een vrede houdt haar ogen gesloten

haar koperhaar waaiert los van het lint

07:05 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-07-14

Ivan Boenin

lezend in Ivan Boenin

 

ze leerden zinsontleding

uit de spraakkunst der liefde

zij verkoos de doewoorden

om hun kracht, hun koelte

 

hij vond de bijvoeging mooi

het trage verpozen, stapelwolken

die over dreven boven

een machtige rivier, de lichten

aan masten in de nacht

 

als vreemden voeren ze samen

een draaikolk gorgelde

een rietvogel zong, ze stonden

aan de reling, raakten

nauwelijks, even beschonken

van buitenlandse wijn

 

de bootromp bonsde met

brede schouders tegen

de rubberbanden van de steiger,

een dorp onder het stof,

koetsier en kruier suf

als soezerig vee

 

één nacht bleven ze samen

de kamer zoog de warmte op

van een blakerende zomer

 

de dagen daarna zocht hij

bij het water, zag  de bloemen

van zijde en batist, de laatste

die ze had gedragen als een

die alles van tevoren wist

06:51 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-07-14

een mensenleven

een mensenleven

 

Het moge duidelijk zijn: het ene mensenleven is het andere niet. Vandaag stond zelfs de Tourkaravaan een minuut stil om de ongeveer 300 doden te eren van de aanslag op een Maleisisch vliegtuig.

Dergelijke internationale solidariteit hebben we nog niet mogen merken bij de moord op ongeveer evenveel Palestijnen plus al hun gewonden. Het eerste betreft Nederlandse en Belgische doden – dus levens van bij ons –, het tweede gaat om inwoners van een openluchtgevangenis waar we het liefst van wegkijken. Want ze behoren tot een ander ‘ras’ (dat van de Arabier), ze belijden meestal een ander geloof (niet allemaal: er zijn ook christenen bij) en ze zijn de dupe van onze geschiedenis van eeuwenlange jodenvervolging.

Het leger van Israël zet nu een grondoffensief  in. Doel: het vernietigen van de tunnels uit Egypte of naar Israël waarlangs wapens zouden worden getransporteerd. Hoewel de hoofdmoot van deze transporten levensmiddelen betreft.

Ik val in herhaling, ik blijf op dit thema doortimmeren omdat het mij niet loslaat. Ik kan er nu eenmaal niet mee leven dat het menswaardig bestaansrecht van een volk wordt miskend, verkracht en zelfgenoegzaam wordt genegeerd.

Er is geen Palestijnse ambassade waar we bloemen kunnen gaan neerleggen, zeer weinig landen erkennen het bestaansrecht van een Palestijnse staat, een leefbare staat dan wel.

De Palestijnen zijn voor de meesten onder ons een storend volkje: ze zouden beter verdwijnen – geef de joden hun door hun god beloofde land en daarmee basta.

Mensen hebben rare gewetens – indien ze al iets hebben dat ‘geweten’ mag worden genoemd.

Een echt geweten vooronderstelt mededogen en empathie met de zwaksten. Al wie stikt in het eigen gelijk, in de eigen vooroordelen is daartoe niet in staat en is zelfs niet bereid om de eigen standpunten te onderwerpen aan een kritisch onderzoek. Je zou dit een vorm van domheid kunnen noemen en zo is er niets veranderd sinds het fameuze ‘Lof der Zotheid’ van Erasmus.

de haan 18 jul. 14

21:27 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

angst

Geld maakt niet gelukkig... maar we kunnen er nieuws mee maken

Gaza: permanente angst, geen drinkbaar water, geen elektriciteit

"Naast de permanente angst voor de aanhoudende bombardementen, moeten de inwoners van Gaza overleven zonder drinkbaar water, zonder elektriciteit, zonder toegang tot voeding." Inge Neefs heeft dagelijks contact met haar vrienden in Gaza. DeWereldMorgen.be sprak met haar.
 
vrijdag 18 juli 2014
 

Palestina 2

(foto Charlie Andreasson/International Solidarity Movement ISM)
 

Permanente angst

“Het overheersende gevoel in Gaza is angst. Iedereen die ik hoor is in de eerste plaats bang. Ongeveer tachtig procent van de slachtoffers zijn burgers. Er is geen veiligheid, voor niemand. Een vriendin vertelde me dat iedereen elkaar toespreekt met de woorden 'Het komt goed, het zal snel gedaan zijn,' maar die stemmen verraden de onzekerheid. Iedereen wil geloven dat het snel gedaan zal zijn, maar de toekomst is vooral erg onzeker.“

“De mensen hebben ook niets concreets om zich te beschermen. In tegenstelling tot Israël, beschikt Gaza niet over schuilkelders. Mensen zoeken een plekje in hun huis dat hen het meest veilig lijkt. Daar verschuilen ze zich dan met het gezin. De enige concrete maatregel die mensen kunnen nemen is de ramen open zetten, zodat het glas niet versplintert bij bombardementen in de buurt.”

“Sinds vorige week dinsdag heeft Israël meer dan 2500 bombardementen op Gaza gepleegd, dat wil zeggen dat mensen continu ontploffingen horen en voelen. Vele huizen in de Gazastrook zijn simpele constructies met daken van asbest, die heel fragiel zijn. De huizen zijn dus absoluut niet bestand tegen bombardementen.”

Geen elektriciteit

“Gaza kampt met voortdurende tekorten in de elektriciteitsbevoorrading, reeds van voor deze aanval. De elektriciteitscentrale van Gaza werd enkele jaren geleden beschadigd door een vorig Israëlisch bombardement. De onderdelen die nodig zijn voor het herstel, geraken niet door de Israëlische blokkade, waardoor de centrale pertinent op verminderde capaciteit werkt.”

“Daarenboven kampt Gaza geregeld met tekorten aan het type stookolie waarop de centrale draait. Israël en Egypte verkopen wel stroom aan Gaza, maar die invoer komt slechts tegemoet aan ongeveer een derde van de elektriciteitsnoden van de inwoners. Hierdoor zijn er wisselende tekorten in elektriciteitsvoorziening, die verschillen per regio.”

“Mensen die het zich kunnen permitteren, kopen zelf kleine dieselgeneratoren. Die zijn echter eveneens afhankelijk van brandstof, die niet steeds voorhanden is. Op dit ogenblik zijn elektriciteitsonderbrekingen van 18 uur per dag de regel. Alleen wanneer er stroom is, kunnen mensen communiceren met elkaar en met de buitenwereld via telefoon en internet.”

“Het energieprobleem heeft ook repercussies op andere vlakken. Zonder elektriciteit stroomt er geen water door de kranen. Daarenboven is Gaza afhankelijk van zijn eigen grondwaterlaag. Er zijn geen waterreservoirs of aanvoerleidingen vanuit andere gebieden. Dagelijks stroomt er echter 60 à 80 miljoen liter deels behandeld of volledig onbehandeld rioleringswater in zee, waar het de eigen grondwatertafel aantast.”

“De VN schatten dat ongeveer de helft van Gaza’s bevolking gebruik maakt van septische tanken of beerputten om onbehandeld rioolwater te dumpen. Dat afvalwater sijpelt eveneens in de grondwatertafel. Intussen is 90 tot 95 procent van het grondwater nabij de kust besmet door deze vervuiling, en raakt de laag uitgeput door het oppompen voor de watervoorziening.”

Gebrek aan drinkbaar water

“Dit water is ongeschikt voor menselijke consumptie, maar het is de enige bron van vers water voor de bevolking. Hoe intensiever het grondwater gebruikt wordt, hoe meer zout en vervuiling erin doordringt. Op dit ogenblik wordt er meer water geëxtraheerd uit de grondwatertafel dan dat er in vloeit. Vervuild zeewater neemt de plaats in van het grondwater en put de watertafel zo ver uit dat die dreigt in te storten.”

“De blokkade van de voorbije jaren houdt daarenboven bouwmateriaal en onderdelen tegen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een degelijke infrastructuur voor drinkwater en riolering. Dat invoerverbod treft zowel de lokale autoriteiten als de internationale en lokale ngo’s die hier actief zijn.”

“Het Internationale Rode Kruis en Rode Halve Maan (ICRC) trekt nu aan de alarmbel: de bombardementen vernielen dit kwetsbare watersysteem. Daarenboven zijn een aantal technici omgekomen die essentieel zijn voor het onderhoud. Honderdduizenden mensen hebben op dit ogenblik geen water. Jacques De Maio, hoofd van het ICRC in Israël en de bezette gebieden vreest dat binnen enkele dagen de hele bevolking zonder water zal vallen.”

“In Gaza volgt men dezelfde schoolkalender als hier. Er is schoolvakantie sinds het begin van juni, zowel in de privéscholen als de openbare scholen. De kinderen zijn dus thuis. De schoolgebouwen van internationale ngo's en van de VN worden ondertussen gebruikt als schuilplaatsen voor mensen die hun huizen ontvluchten, of die er niet meer naartoe kunnen, omdat ze vernield zijn.”

“De overheidsdiensten werken ondertussen gewoon verder, maar uiteraard met sterk verminderde capaciteit. De ministeries worden voortdurend bedreigd door bombardementen en effectief gebombardeerd. Ook politiestations, gebouwen van overheidsscholen en sportclubs van de overheid worden gebombardeerd door Israël. De bevolking is daarom sterk afhankelijk van de hulp van de VN en van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan.

“Ik heb dagelijks contact met mijn vrienden in Gaza, op de ogenblikken dat ze kunnen communiceren. Ze vertellen me steeds weer dat ze bang zijn voor wat er nog kan gebeuren, en dat ze ontzet zijn dat dit überhaupt kan gebeuren. Ze voelen zich in de steek gelaten. Voor de derde keer in zes jaar tijd worden ze onderworpen aan een zware Israëlische belegering.”

Iedereen wil wapenstilstand

“Mahmoud Abu Rahma, een medewerker van de mensenrechtenorganisatie Al Mezan formuleerde zijn bezorgdheid als volgt:

"Iedereen wil uiteraard een wapenstilstand. Is het echter verstandig om zomaar een bestand te aanvaarden, als je weet dat Israël na de vorige wapenstilstand van 2012 bleef vuren op boeren, vissers en andere Palestijnse burgers? Is het verstandig om een wapenstilstand te aanvaarden als de criminele blokkade niet ontmanteld wordt?"

"Is het wel verstandig om een wapenstilstand te aanvaarden, terwijl Israël haar wandaden in de bezette Westelijke Jordaanoever onverminderd verder zet? Kunnen we een bestand aanvaarden terwijl Israël doorgaat met de apartheidsbehandeling van Palestijnse burgers in Israël? Kunnen we de wapenstilstand wel aanvaarden als Israël ons blijft belegeren en blokkeren?”

"De echte reden voor de recente escalatie is het eenheidsverdrag tussen Hamas en Fatah."

"Ik zeg dus: Neen! We hebben genoeg geleden. Het is tijd dat het stopt. Mijn enige bezorgdheid is, uiteraard, hoe kunnen we de veiligheid van onze burgers waarborgen, sinds zij de voornaamste doelwitten van de Israëlische aanvallen zijn. Daar moet Israël voor ter verantwoording geroepen worden. Dat is het enige antwoord."

Eenzijdige berichtgeving

Inge Neefs: “De mensen hier weten goed hoe de westerse massamedia de toestand weergeven. Daarover wisselen ze uitgebreid van gedachten op Twitter en Facebook. Mensen zijn zeer verontwaardigd door deze  vooringenomen en foute voorstelling van zaken. Ik denk bijvoorbeeld aan de eenzijdige berichtgeving van de BBC.”

“Er zijn nuanceverschillen tussen de media. Enerzijds valt me op dat er veel aandacht is voor de vele doden in Gaza en dat er verontwaardiging is over het groot aantal burgerslachtoffers, die het doelwit zijn van Israël. Anderzijds vallen me vier belangrijke dingen op in de recente berichtgeving hier in Vlaanderen.”

“De huidige escalatie situeert zich niet in het ijle. Ik mis een analyse die de bezetting en de blokkade van Palestijns gebied mee in rekening neemt. Israël onderwerpt Gaza, Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever sinds 1967 aan een militaire blokkade, die op gewelddadige wijze gehandhaafd wordt."

"Dit gaat gepaard met systematische schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht. Daaraan voorafgaand zijn er de gebeurtenissen uit 1948 die een enorme vluchtelingenpopulatie op de been hebben gebracht. De bevolking van Gaza telt ongeveer 66 procent vluchtelingen, aan wie het recht op terugkeer ontkend wordt en die nooit gecompenseerd werden voor het verlies van huis en land."

Een spoor van gebroken beloftes

De media spreken van een 'oorlog'. Dat klopt niet: dit is een militaire belegering die twee ongelijke partijen kent. Israël is de bezetter, Gaza wordt bezet. Gaza is sinds 2007 een openluchtgevangenis, de grenzen zijn quasi hermetisch afgesloten, export is onmogelijk en import is aan ernstige restricties gebonden en er is geen vrije doorgang voor personen."

"Israël bezet de Gazastrook nog steeds door haar militair arsenaal in te zetten vanuit de lucht, vanuit de zee en langs de landsgrenzen. Dat is de provocatie die gewapende facties uit de Gazastrook tot actie aanzet. Die context van onrecht, geënt op het verleden en nog steeds geldend in het heden, ontbreekt bijna volledig in de berichtgeving.”

“Ook al verlangen Palestijnen wanhopig naar een wapenstilstand, ze wantrouwen Israël. Dit is reeds de derde keer in zes jaar tijd dat Gaza een grootschalige Israëlische aanval ondergaat. In 2012 maakte Israël tal van beloftes, die het niet nakwam. Gaza zou bijvoorbeeld toegang krijgen tot 10 kilometer zee voor zijn vissers, dat is nooit uitgevoerd."

"Visvangst is voor duizenden Palestijnen hun enige broodwinning en een belangrijke bron van voeding. Bovendien, het Israëlische geweld beperkt zich niet tot de drie periodes dat er een grootschalige aanval was. In de zogenaamd 'rustige' periode gebeuren er wekelijks aanvallen, waar vaak burgers het slachtoffer van zijn.”

“Hamas heeft het voorstel voor een bestand niet aanvaard, dat Egypte met Israël had onderhandeld, zonder dat de organisatie daar bij werd betrokken. Hamas heeft redenen om Egypte te wantrouwen als onderhandelaar. Sinds de val van president Morsi staat het huidige Egyptische regime onder leiding van president Sissi zeer vijandig tegenover de Moslimbroeders, waar Hamas mee verwant is.”

“In de afgelopen maanden deed Egypte zware aanvallen op de tunnels, die de voornaamste levensader van Gaza zijn. Bovendien werd ook de enige grensdoorgang met Egypte in Rafah gesloten. Dit is niet meer veranderd sinds deze hevige belegering.”

“Daarenboven, een wapenstilstand alleen is onvoldoende. Zonder rechtvaardigheid kan er geen vrede zijn. De bezetting en de blokkade moeten ontmanteld worden, zoniet zal Gaza een openluchtgevangenis blijven, onderworpen aan de militaire onderdrukking van Israël.”

Hamas

“Het valt moeilijk in te schatten hoe populair Hamas nog is. In 2006 had de organisatie tot algehele verrassing de eerste en enige Palestijnse verkiezingen ooit gewonnen. Die verkiezingen waren aanvankelijk internationaal erkend als eerlijk en transparant. Sindsdien werd de organisatie voor die overwinning zwaar bestraft door Israël.”

“Aan de ene kant zijn vele Palestijnen in Gaza erg kritisch over het beleid van Hamas. Aan de andere kant zit de volledige bevolking in hetzelfde schuitje en het gevoel dat men zich niet zomaar wil laten afslachten zonder weerwerk te bieden, leeft bij zowat de gehele bevolking van Gaza.”

“Palestijnen zijn echter geen uniform collectief: net zoals bij eender welke bevolking, bestaat er een veelvoud aan opinies. De meningen zijn dus verdeeld. Sommigen staan volledig achter de inzet van raketten vanuit Gaza. Anderen vinden dat het alleen kan als ze militaire doelwitten viseren. Nog anderen vinden dat deze aanvallen moeten stoppen.”

20:45 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

souvenir

souvenir

 

de steelse aanraking, vluchtig

als een adem,  zoveel zal je

onthouden: het sponzig meegeven

van verborgen vlees, de droom

die voorafging aan de daad

 

zoals een reis die je nooit

hebt ondernomen, bewaar je

haar lichaam in een stad

van verbeelding: de veerkracht

die deinde als een boot op een kanaal

 

haar naam  verzonk naar de bodem,

haar gezicht wordt versluierd

door een waas, alleen de rug

van je hand heeft haar onthouden,

de aanraking die even rustte

als een  adem op een  raam

 

jaren later blijf je met een aarzelende

vinger de contouren zoeken van haar

silhouet, je veegt een spoor in de wasem,

probeert de lettergrepen van een naam

 

alleen  het  vluchtige aanraken

kon je bewaren, de spons die er plots

was om mee te geven zoals  een deur

die je op slot had gewaand

 

van haar gezicht bleef een  vlek

in de schemer,  haar naam klinkt na

zoals het gerinkel van een muntstuk

in  een  slonzig steegje: de nacht

slorpt het op als een grotere spons

08:16 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

magnificat

magnificat

 

vreemde, ik heb aan jou

de verrukking gezien: de vrouw

pas verrezen uit het meisje

zoals een lelie, een blanke lelie,

lang verscholen in een koker van groen

 

zalig wie jou mee mag voeren

over de toppen der extase:

het duizelen en dan het zweven,

het eerste van een arendsjong

 

er was het strand, de zon

en in mij de duizend vogels,

een koor dat zong

zijn magnificat: de zoete

beroezing van een die jou aanbad

07:02 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

magnificat

magnificat

 

vreemde, ik heb aan jou

de verrukking gezien: de vrouw

pas verrezen uit het meisje

zoals een lelie, een blanke lelie,

lang verscholen in een koker van groen

 

zalig wie jou mee mag voeren

over de toppen der extase:

het duizelen en dan het zweven,

het eerste van een arendsjong

 

er was het strand, de zon

en in mij de duizend vogels,

een koor dat zong

zijn magnificat: de zoete

beroezing van een die jou aanbad

07:02 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-07-14

quizas

quizas, quizas

 

wandel over de brug

die boven het water en zijn koude

hangt als een jas om een schouder

 

wie weet zal je haar vinden,

de vrouw die  achter de bramen

woont, voorbij het gordijn

van bessenstruik en bomen

 

kom over de brug nu de sneeuw,

de regensneeuw, langs het venster

jakkert alsof duizenden meeuwen

gek werden van angst

 

wie weet is ze thuis, staat een gebak

op haar tafel, ze zal een bloemenjurk

dragen die niet past bij het seizoen

 

wandel over de brug, loop

in haar vreemde wereld waar

stengels zich recht houden

zonder de steun van wortel noch blad

 

wie weet zal je woorden horen

warm als een oude kachel, klanken

die passen bij  een gebarsten klomp,

de zachte, klare verbazing die je kan

zuigen uit  een suikerklont

 

kom over de brug die boven

het donkere water hangt,  de rimpelende

plaat waartegen de sneeuw, de regensneeuw,

te pletter slaat  - ze opent het gordijn

van vogelkers en bramen,  jouw schaduw

smelt waar ze te wachten staat

08:19 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende