05-04-15

BDW versus Vermeersch

Reyers Laat met BDW en Vermeersch

 

Het debat tussen BDW en Etienne Vermeersch heeft opgeleverd wat het kon opleveren, namelijk geen echt debat. Om twee redenen: beiden zijn het te vaak eens en Vermeersch bekende dat hij geen echte politieke overtuiging heeft, nu eens stemt hij rechts dan weer links omdat hij houdt van ‘alternatie’.

Ik ga het hele gesprek niet samenvatten of reconstrueren, ik pik er een paar items uit.

Om te beginnen het wereldburgerschap als alternatief voor het nationalisme. Vermeersch noemde dit een ideaal, volgens BDW is het een leeg begrip. Doch er bestaat reeds een Verenigde Naties of UNO die een wereldregering zou kunnen betekenen indien men dat echt zou willen. Zeker de Veiligheidsraad zou voor meer veiligheid kunnen zorgen indien het vetorecht werd afgeschaft: het is dus in essentie een zaak van willen en dat noem ik geen idealisme en zeker geen ‘leeg begrip’.

Er bestaan talloze NGO’s die je kan steunen of waarin je actief kan zijn en er is een geglobaliseerde wereldeconomie. Dit laatste houdt bijvoorbeeld in dat ons gedrag als consument een grote invloed kan hebben op het leven van de producenten ver weg. Kortom, in vele opzichten is het wereldburgerschap een feit.

Ten tweede heb ik het erg moeilijk met de enge, historische definitie die Vermeersch geeft van racisme: het zou enkel raciale of genetische kenmerken betreffen. Naar mijn mening moet dit begrip worden uitgebreid naar het behoren tot een welomschreven groep: zo is in mijn ogen vijandschap jegens de Walen een houding van racisme.

Ten derde zwaaien beide heren graag met geleerde termen zoals de Verlichting: nieuwkomers zouden de waarden van de Verlichting moeten omhelzen. Ik verkies de term ‘betrokkenheid’ van Paul Scheffer: iedereen die hier komt wonen moet zich betrokken voelen bij deze samenleving – op voorwaarde dat men daartoe alle kansen krijgt, wat neerkomt op het bestrijden van elke vorm van discriminatie en uitsluiting.

Wat die Verlichting betreft, wil ik erop wijzen dat heel wat ‘autochtonen’ die waarden niet naleven: uitgerekend op deze zelfde Paasdag gaat aartsbisschop Léonard fel tekeer tegen de abortuswet en noemt hij Boudewijn een profeet. Deze weigering om seculiere, democratische wetten te aanvaarden is in strijd met de Verlichting. Laten we dus de tegenstanders van de seculiere samenleving niet steeds bij de nieuwkomers zoeken.

Ten vierde werd nogal lang stilgestaan bij oppervlakteverschijnselen zoals klederdracht: men merkt op dat de eerste generatie immigranten veel westerser gekleed liep dan de jonge generatie van vandaag. Dit klopt, maar geen van de heren deed een poging om naar de oorzaken te peilen en die liggen volgens mij juist bij uitsluiting en discriminatie. Deze reactionaire klederdracht (hoofddoek, lange en slepende rokken) is juist een uiting van protest en van het opeisen van een eigen identiteit.

Ten slotte deed Vermeersch Lieven van Gils een boek cadeau om hem te bedanken voor jaren boeiende programma’s. Ook daar heb ik zo mijn bedenkingen bij: ik vind dat van Gils zeer dikwijls het niveau verlaagd heeft door onbenullige praters uit te nodigen. Vergeleken bij de tijd van Phara de Aguirre is R.L. dikwijls weggezakt in entertainment en niet meer dan dat.

 

de haan 5 apr. 15

21:54 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

Dit alles neemt niet weg dat BDW weer woorden heeft gesproken die uniek zijn.

Hij is de God van Vlaanderen. Laten we daarom hem ook volgen. Hij verdient het.

Jante Peeters

Gepost door: Jante Peeters | 05-04-15

@Jante Peeters. O, wat hoop ik dat u dit sarcastisch bedoelt (en eigenlijk geloof ik dat wel - al weet je dezer dagen nooit zeker), want als u het meent, getuigt dit van een griezelig kritiekloze adoratie van een politicus, die elke sprankel gezond verstand bij voorbaat uitsluit.

Nuja, de vorige die God werd genoemd, was Steve Stevaert. Misschien bedoelt u eerder dat...?

Gepost door: K. Artman | 05-04-15

@K.Artman

Neen hoor, ik meen het écht. Hij is een GOD.

(Enne: ik ben 1M85, draag altijd hoge hakken, heb stevige borsten, geschoren intiem en een IQ van 170)

Ik ben dus geen idioot, maar wel elke man zijn droom.

Jante.

Gepost door: Jante Peeers | 05-04-15

Arme God. Heb zo'n elk gezond verstand verliezende fanatici als believers...

Gepost door: K. Artman | 05-04-15

4 bedenkingen op hogere tekst:
1) Natuurlijk hebben noch Vermeersh noch De Wever ontkent dat er een VN zou zijn of dat er NGO's zijn die internationaal actief zijn, maar dat heeft politiek gezien weinig of niets met wereldburgerschap te maken. Burgerschap betekent immers dat dit ook vertaald wordt naar 'democratie' en democratische structuren. De Wever (en Vermeersch) wijst het wereldburgerschap ook niet af, maar hij noemt het volkomen terecht momenteel een illusie (kijk bv. hoe moeilijk het al is om tot EU-burgerschap te komen en mensen te betrekken bij de EU...).
Wereldburgerschap is een mooi ideaal maar kan ook nooit in de plaats van burgerschap op andere niveaus komen (bv. voor wat betreft de Vlamingen zijn die andere niveaus Europees, Belgisch, Vlaams, eventueel provinciaal en gemeentelijk)
2) De definitie van racisme die Vermeersch geeft, is gewoon de enige juiste, of men het er nu mee eens is of niet. 'Vijandigheid tegenover een groep' kan verwerpelijk zijn maar is op zich uiteraard geen racisme. En als je die vijandigheid op één lijn plaatst met racisme, dan betekent het dus dat dat een misdrijf is. Hoe definieer je dan 'vijandigheid': volstaat het dan bijvoorbeeld dat je kritiek hebt op een bepaalde groep of verwijst naar bepaalde statistieken zoals De Wever gedaan heeft? Mocht dat zo zijn, dan is er van vrije meningsuiting natuurlijk geen sprake meer. Dan zou dat ook betekenen dat je alleen nog maar in vage en algemene termen kritisch mag spreken over bepaalde groepen. bv. indien De Wever geen bepaalde bevolkingsgroep had mogen noemen, dan had hij misschien, als hij een bepaald samenlevingsprobleem wou duiden, noodgedwongen moeten praten over 'een bepaalde groep allochtonen in mijn stad'. Dan kan natuurlijk iedereen zich geviseerd voelen. Is dat dan zoveel beter?
(los daarvan ben ik het wel eens met Vermeersch als hij stelt dat het voor een burgemeester niet passende is om openlijk een bepaalde groep te benoemen, wat natuurlijk nog niet betekent dat het strafbaar moet zijn)
3) Leonard zomaar gelijkschakelen met 'heel wat autochtonen' is toch wel héél kort door de bocht. Ik denk dat maar héél weinig 'christenen' in België (vooral bij de jongere generatie) het eens zijn met Leonard. Ik heb ook nog geen enkele christendemocraat horen pleiten om de abortuswet af te schaffen. Overigens hoeft een radicaal religieus standpunt (bv. ‘het ongeboren leven is heilig’) op zich geen probleem te zijn, zolang men aanvaardt en begrijpt dat dat standpunt eerst en vooral een persoonlijke zaak en een geloofskwestie is, dat men deze niet ‘te pas en vooral te onpas’ kenbaar maakt, dat men er niet automatisch rechten kan aan ontlenen in bepaalde publieke situaties en zolang men tolerant is. Een kerkleider mag dus, binnen zijn geloofsgemeenschap en ook openbaar indien hij daartoe gevraagd wordt, zijn standpunt over abortus duidelijk maken. Problematisch zou echter zijn indien hij alle christenen bv. zou oproepen om op het werk of op school rond te lopen met een t-shirt waarop staat 'abortus is moord', want dan dring je uw standpunt ongevraagd op in de publieke ruimte, wat bron van conflict kan worden.
Onderzoek wijst ook uit dat er in België weinig christenen met fundamentalistische opvattingen zijn in vergelijking met moslims. Verschil is ook dat het fundamentalisme bij moslims wijd verspreid is (dus ook bij jongeren, waar we ook heel wat signalen van opvangen...) terwijl het bij 'christelijke jongeren' een marginaal verschijnsel is in België.
4) Het idee dat reactionaire klederdacht door discriminatie veroorzaakt zou worden, is zeer twijfelachtig. Vooreerst blijkt uit onderzoek dat fundamentalistische opvattingen bij 2de generatie moslims maar in zeer beperkte mate afnemen in vergelijking met de eerste generatie. Juister is dus allicht dat deze fundamentalistische opvattingen aan de basis liggen van reactionaire klederdracht. Bovendien blijkt dat er geen sprake is van minder fundamentalisme in landen waar men meer religieuze rechten heeft. Het omgekeerde is ook niet persé het geval. Er is gewoon geen verband vastgesteld in die landen waar men fundamentalisme onderzocht heeft. Wel is het zo dat het land waar moslims over het algemeen het minste religieuze rechten hebben,nl. Duitsland, uitgerekend ook het land is waar er duidelijk het minste fundamentalisme is van de 6 onderzochte landen.
NB: Zoals reeds gezegd: fundamentalisme kan, elkeen heeft recht op zijn fanatieke overtuiging. Maar als veel mensen deze overtuiging gaan delen en er ook religieuze rechten gaan aan ontlenen in de publieke sfeer, kan het wel problematisch worden. Want uit het onderzoek blijkt ook dat religieus fundamentalisme (en niet discriminatie, sociaal-economische achterstelling of wat dan ook...) een sterke voorspellende factor is voor haat en vijandigheid jegens homo's, joden en het westen in het algemeen.

voor de geïnteresseerden hierbij de naakte cijfers en de link naar het onderzoek:
http://www.wzb.eu/en/press-release/islamic-fundamentalism-is-widely-spread
(zie onderaan de link voor het volledig artikel en de presentatie) en http://bibliothek.wzb.eu/pdf/2014/vi14-101.pdf

Gepost door: demos | 06-04-15

ten andere, het is niet omdat Vermeersch niet steeds blindelings voor dezelfde (linkse) partijen stemt dat hij geen politieke overtuiging zou hebben, want die heeft hij wel degelijk. Zijn hart klopt links, maar zijn verstand weet dat wat De Wever zegt in grote lijnen waar is.

Gepost door: demos | 06-04-15

De commentaren zijn gesloten.