14-04-15

democratie in Gent

democratie in Gent

 

De Pegidabetoging in Gent bracht amper tweehonderd mensen op de been en dan nog vooral van verdachte signatuur zoals Voorpost, VB en de extreemrechtse studentenbond. De tegenmanifestatie van Hart boven Hard haalde het dubbel, wat eigenlijk ook een tegenvaller was.

In elk geval heeft burgemeester Termont gelijk gehaald door de democratie te laten spreken.

Ik wil nu ingaan op een heikel punt. Bij Pegida mocht een moslima het woord voeren, zij probeerde in debat te gaan met Filip Dewinter. Die sprak de bekende dooddoener uit: ‘In de meeste moslimlanden zou ik als christen niet eens de kans krijgen om het woord te voeren.’

Je kan je afvragen wat er christelijk is aan het VB en zijn meest rumoerige kopstuk: van de naastenliefde hebben die alleszins geen kaas gegeten. Ten tweede heeft Dewinter slechts oppervlakkig gelijk: de meerderheid van de moslimlanden zijn dictaturen. En die dictatuur volgt niet noodzakelijk uit de beleving van de islam. Die heeft alles met machtswellust te maken.

Ik verwijs nogmaals naar het boeiende maar moeilijke boek ‘In naam van God’ van Karen Armstrong. Na een uitgebreid historisch onderzoek is zij tot de bevinding gekomen dat geweld (en dus ook machtsmisbruik) niet direct voortvloeit uit de religies: die worden er pas in tweede instantie bij gesleurd als excuus of rationalisering. De primordiale oorzaken zijn de sociale, economische en politieke verhoudingen. Daar ga ik met mijn beperkte kennis volmondig mee akkoord.

In de huidige moslimdictaturen – net zoals in de christelijke dictaturen van Latijns-Amerika enkele decennia geleden – gaat (en ging) het om extreme armoede of sociale tegenstellingen met inbegrip van analfabetisme (wat de bevolking weerlozer maakt tegen haatpredikanten), de economische rijkdommen gaan naar een elite die de godsdienst misbruikt om haar macht te handhaven en politiek gezien is er niet de minste inspraak om dezelfde reden.

Het kan niet genoeg worden  herhaald dat je (ook volgens Armstrong) twee tegengestelde houdingen kan vinden in de koran: die van verdraagzaamheid en barmhartigheid, en die van het geweld. Het woord ‘jihad’ betekende oorspronkelijk de strijd tegen het eigen egoïsme en pas later de gewapende strijd tegen andersgelovigen.

Wat Dewinter betreft, moet ik hieraan toevoegen dat hij en zijn partij zelf geen toonbeelden van democratie zijn: steeds kwamen dezelfde kopstukken in beeld, de inspraak van de basis was gering of zelfs onbestaande. En vaak heeft Dewinter opgeroepen tot allerlei vormen van censuur wanneer een kunstvoorstelling hem niet beviel. Met het VB aan de macht was Vlaanderen (en vooral de denkers en kunstenaars van Vlaanderen) barre tijden tegemoet gegaan.

Voor wie het niet goed begrepen heeft, wil ik in alle duidelijkheid nogmaals zeggen dat ik een overtuigd atheïst ben en sceptisch sta tegenover elke godsdienst. Maar wij andersdenkenden moeten aanvaarden dat de overgrote meerderheid van de wereldbevolking een of andere geloofsovertuiging aanhangt. Het komt er dus op aan samen een modus vivendi te vinden. En dat zal noch vandaag noch in de nabije toekomst gemakkelijk zijn.

 

de haan 14 apr. 15

08:42 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Die modus vivendi is in theorie wel in eenvoudig: iedereen tolereert elkaars overtuiging en niemand tracht zijn of haar overtuiging in de publieke sfeer aan anderen op te dringen. Ieder die hier komt aanvaardt ook onze basiswaarden, onze Grondwet en onze wetten. ZO eenvoudig is het, maar in de praktijk is het voor velen inderdaad schijnbaar heel wat moeilijker dan dat...

Wat de betoging betreft, viel het mij toch op in het VRT-journaal dat 'hard tegen hart' als de positivisten voorgesteld worden die diversiteit onarmen, terwijl Pediga zowat als racistisch bestempeld werd.
Nochtans, als je het discours van 'hard tegen hart' analyseert, dan blijken deze nu ook niet zo tolerant, want iedereen die hun visie niet volgt wordt als harteloos beschouwd, terwijl ziij zichzelf dan uiteraard als de goedhartigen beschouwen.
En wat Pediga betreft, daar zullen wel racisten tussen zitten, wat niet wegneemt dat heel wat van de Pediga-aanhangers hun oprechte bekommernis uitdrukken over wat zij vaststellen.
Tot slot (en tot vervelends toe...): fanatieke religieuze opvattingen hoeven inderdaad niet te leiden tot geweld (net zoals roken ook niet persé hoeft te leiden tot longkanker) maar als deze opvattingen deel uitmaken van een dieperliggend fundamentalistisch gedachtengoed, gekoppeld aan culturele en politieke compomenten, dan is er wel een reeël risico dat dit vroeg of laat totaal uit de hand loopt, zeker als veel mensen ditzelfde denkkader delen.

Gepost door: demos | 14-04-15

@Demos. Hart boven Hard is inderdaad positief: ze komen op vóór iets, en formuleren alternatieven in tijden dat regeringen de kritische bevolking de mond proberen te snoeren met het TINA-dogma. En zij noemen niét iedereen die het met hen oneens is harteloos; zij noemen het nemen van armoede- en uitsluitingbevorderende maatregelen, die ondernemers en bezitters pamperen en diegenen die minder geluk hebben responsabiliseren (een cynisch eufemisme voor sanctionering en culpabilisering), harteloos. De bal en dus niet de man.

En Pegida is inderdaad alléén tégen: tegen de islam, maar vooral omdat ze niet als racistisch willen bestempeld worden, want zóveel nuance legt ranzig rechts (VB, Voorpost etc.) nu ook weer niet in het dwangmatig inhakken op alles wat 'vreemd' is, andersgelovig en niet gelijkend op het eigen spiegelbeeld. De reactie van die 'gewone' deelnemer tegen de VRT-journaliste sprak boekdelen: hij werd niet tegengesproken, de grimmigheid ging naar de pers en niet naar de man die oververhit geraakte in zijn haat, hooguit werd hij door enkelen gekalmeerd toen die merkten dat heel Vlaanderen de feitelijke 'waarden en normen' van deze zogezegde verdedigers van dit Avondlond kon zien.

Gepost door: K. Artman | 14-04-15

@Artman:
De perceptie bestaat idd dat Pediga negatief is en hard boven hart positief, maar dat is grotendeels als volgt te verklaren:
Pegida zit natuurlijk in het defensief, zij durven een boodschap brengen die maar weinigen durven brengen in het 'politiek correcte' Vlaanderen (het is overigens niet alleen een tegen-boodschap, maar ook een boodschap voor onze eigenheid, voor de vrije meningsuiting, voor gelijkwaardigheid M/V, etc...) , terwijl hard boven hart - zelfs in een zgn. centrumrechtse regering - nog steeds op een groot maatschappelljk draagvlak kan rekenen bij iedereen die voor zijn of haar inkomen van de overheid afhankelijk is (en dat zijn er heel wat...) of aan machtsbehoud doet, zoals de vakbonden. Al degenen die staan te roepen dat de huidige regering harteloos is en die voor meer solidariteit zijn bedoelen eigenlijk meestal: 'geef mij verder geld van de overheid, desnoods door één enkele groep van grotere vermogens te plunderen'. Het is natuurlijk gemakkelijk om voor 'meer solidariteit' te zijn, als je meer krijgt van de overheid dan je moet geven.

Gepost door: demos | 15-04-15

@Demos. Pegida zit helemaal niet in het defensief. Tegenwoordig moet je veel moediger zijn om nog voor solidariteit te pleiten, op te komen voor zwakkeren of verder te kijken dan je eigen portemonnee. Want binnen de kortste keren - en u bezondigt zich daar ook aan - wordt iedereen die tegen 'de Vlaamse grondstroom' (zowel economisch als identitair) durft ingaan platgeslagen met het (intussen zo goed als zinledig geworden) containerbegrip 'politiek correct'. Blijkbaar moet je vooral 'politiek INcorrect' zijn - wat dat dan ook moge betekenen. Dit cynische mens- en wereldbeeld is intussen overigens, samen met de NVA, in zowat alle besturen gesijpeld, wat dus ook duidelijk te merken is aan het soort maatregelen die worden getroffen. Pegida is misschien extremer dan de huidige regeringspartijen, maar het hellend vlak (èn de 'nieuwe politieke correctheid') zit helemaal in die richting.

Uw verdachtmakingen over Hart boven Hard (u draait het regelmatig om - ik veronderstel dat ik daaraan geen conclusies moet verbinden) zijn de typische drogargumenten, die zowat iedereen die het er niet mee eens is gebruikt om vooral niet te moeten luisteren naar de boodschap, vooral dan door de boodschappers te discrediteren.

Overigens komen de mensen van Hart boven Hard op voor de zwakkeren, de ànderen, en dus niet alleen voor hun eigen belang. Dat is wel wat anders dan de achterban van de huidige regeringspartijen, wiens grootste probleem soms lijkt te zijn dat ze voldoende verdienen of bezitten om wat belastingen te mogen betalen. Maar die wèl voor zichzelf kunnen zorgen, en dus pleiten voor de àfbouw van dienstverlening en andere overheidstaken, waarna de facturen gewoon worden doorgeschoven naar diegenen voor wie het wèl een verschil maakt. In plaats van de héle samenleving betalen nu diegenen die het het moeilijkst hebben, dus in de praktijk wordt een herverdeling van arm naar rijk georganiseerd. Nuja, als je aan de goede kant van de welvaartskloof leeft, heb je er met de huidige regeringen inderdaad misschien bij te winnen...

Gepost door: K. Artman | 15-04-15

@Artman: 'hart tegen hard' gebruikt retoriek die opgaat voor vrijwillige solidariteit, terwijl ze in wezen gedwongen solidariteit (via overheidstussenkomst) beogen, het is dus in feite valse retoriek. Dat is geen drogargument, maar waarheid.
Ik merk in uw betoog overigens vaak een typisch ouderwets, linkse visie op herverdeling die zelfs veel moderne sociaal-democraten niet met u delen.
Jij gaat uit van de tweedeling sterken-zwakken waarbij deze schijnbaar helemaal niet met elkaar in verbinding zouden staan. IN het verleden is nochtans gebleken dat bv globale lastenverlagingen de economie in haar geheel ten goede komen en voor nieuwe jobs zorgen. Heel wat drempels die nu gelden op de arbeidsmarkt (o.a. dankzij onze vakbonden...) zorgen er net voor dat vooral lager geschoolden moeilijker aan een job geraken. België is trouwens het land met één van de meest progressieve belastingsstelsels van Europa én bovendien met de hoogste inkomenstenbelasting van Europa. zie http://www.demorgen.be/economie/nieuwste-oeso-studie-bevestigt-lasten-op-arbeid-nergens-zo-hoog-als-in-belgie-a2286395/
Dan lijkt het me logisch dat de regering de belastingen nu niet nog eens verhoogt maar op een andere manier aan inkomen tracht te geraken.

Wat de politieke correctheid betreft, is het wel zo dat er nu een kentering lijkt ingezet (gelukkig maar...) en dat er door de neergang van het Vlaams Belang eindelijk een paar taboes gesneuveld zijn en men niet direct meer als racist bestempeld wordt als men het de facto open grenzenbeleid van de voorbije 20 jaar in vraag stelt (al stel ik vast dat men ter linkerzijde maar al te graag de N-VA en ook politici als Maggie De Block in het intolerante, of zelfs racistische hoekje wil duwen van zodra men daartoe een gelegenheid ziet) . Echter, dat de kentering nu stilaan is ingezet, betekent natuurlijk nog niet dat de politieke correctheid weg is, denk bijvoorbeeld aan de talrijke organisaties die met overheidsgeld gefinancierd worden (zoals het Minderhedenforum) of het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Dat het politiek correcte denken nog altijd vrij dominant is en veel weerklank krijgt in de media bleek na de hysterie rond de - ok, voor sommigen misschien wat ongelukkige maar daarom niet onjuiste - 'Berbers' uitspraak van De Wever. (als u het al hebt over de boodschapper discreteren is dat wel een goed voorbeeld)
Enkele ander voorbeelden ervan kan u onder meer hier lezen:
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150414_01630819
of de onzinnige conclusies die een socioloog (!), die betaald wordt door de gemeenschap om objectief te zijn, mag blijven verkondigen:
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150414_01630819

Gepost door: demos | 16-04-15

De commentaren zijn gesloten.