16-04-15

anti-syndicalisme van NVA

 

Zuhal Demir, de vakbonden en de RVA: foute cijfers in komkommertijd

De RVA moet nog meer dan 290 miljoen euro stempelgeld terugvorderen dat foutief gestort is. Zuhal Demir (N-VA) stapte met die cijfers naar de krant Het Laatse Nieuws en verbindt daar meteen één van haar stokpaardjes aan. Het is allemaal de schuld van de vakbonden en als het van Demir afhangt mogen die de werkloosheidsuitkeringen niet langer uitbetalen.
 
donderdag 16 april 2015
 

 

Eerst iets over die cijfers. Die 290 miljoen is een beetje misleidend. Dat is het totale gecumuleerde bedrag dat nog open staat. Het blijkt immers niet altijd eenvoudig om die bedragen terug te vorderen. “Vaak zitten we met afbetalingsplannen over verschillende jaren”, zegt de RVA in Het Laatste Nieuws.

 

Beter is te kijken naar de nieuwe schuldvorderingen die er elk jaar bijkomen. Die bedragen stijgen inderdaad volgens het jaarverslag van 2014. In 2011 ging het om 92,5 miljoen euro. In 2014 was dat bijna 137 miljoen euro.

Maar zelfs met dat laatste cijfer moeten we voorzichtig zijn. Soms gaat het om een administratieve rechtzetting. Een werkloze kan bijvoorbeeld met terugwerkende kracht arbeidsongeschikt worden verklaard of een niet-cumuleerbaar pensioen krijgen. Het ziekenfonds of de pensioendienst wisselen die bedragen dan uit met de RVA. In het totale bedrag van 290 miljoen zit ook de fraude bij dienstenchequebedrijven.

Als we enkel het bedrag nemen dat uitkeringsgerechtigden schuldig zijn aan de RVA komen we aan bijna 88 miljoen euro in 2014. In 2011 was dat 64 miljoen euro en in 2013 81,5 miljoen. Die stijging kan grotendeels toegeschreven worden aan de strengere controles. Als we 2010 als referentiejaar nemen, is er zelfs sprake van stabiliteit. Het aantal schuldvorderingen ten aanzien van uitkeringsgerechtigden bedroeg toen 78,5 miljoen euro.

In de woorden van de RVA zelf: “Die stijging is vooral te wijten aan de betere doelgroepbepaling en aan de stijging van het aantal controles op de dienstenchequeondernemingen. Ze kan ook worden verklaard door meer controle op de verblijfs- en gezinssituaties, door een meer systematische kruising van het bestand van de debiteuren en het rijksregister van de natuurlijke personen en door gerichtere controles.”

Bovendien lijkt de echte cumulatiefraude bijna uitgeroeid. Bij dat soort fraude cumuleert iemand een uitkering met een inkomen. Door preventieve controles is het terug te vorderen bedrag bij loontrekkenden gedaald tot 1,03 miljoen euro in 2014. Zelfstandigen zondigen met 7,3 miljoen euro wel nog relatief veel.

Mega-instelling

Zuhal Demir schuift één oplossing naar voor. Ontneem de vakbonden het recht om de uitkeringen uit te betalen en stop uitbetaling en controle samen in één instelling. Om de vakbonden bij deze discussie te betrekken, moet Demir wel een aantal elementen wegmoffelen.

Ten eerste betalen de vakbonden en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen slechts de uitkeringen uit na goedkeuring van de RVA. Op zich zal er dus niets veranderen als de RVA ook de uitkeringen zelf zou uitbetalen.

Bovendien is de RVA wel verantwoordelijk voor het terugvorderen. Maar vaak slaagt de RVA daar niet in door een gebrek aan bevoegdheden. In dat geval doet de RVA een beroep op de Administratie van de niet-fiscale invordering van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Demir wil dus een mega-instelling creëren die zowel uitbetaalt, controleert, straft en geld terugeist. Haar ultieme motivatie is natuurlijk de invloed van de vakbonden inperken. De afgelopen maanden werd nog maar eens duidelijk dat de vakbonden flink kunnen dwarsliggen bij pogingen om de welvaartsstaat af te bouwen. Het is een discussie die met de regelmaat van de klok terugkeert. Elf maanden geleden liet Siegfried Bracke nog weten dat 'werklozen de vakbondskas spijzen'.

Dat leidde toen tot verschillende factchecks die de N-VA'er ongelijk gaven. Ten eerste zijn de vakbonden nu al de helft goedkoper dan de overheidsinstelling de Hulpkas. Bij het ACV bijvoorbeeld bedraagt de administratiekost 16,36 euro per dossier. Bij de Hulpkas is dat 29,17 euro per dossier.

Bovendien verliezen de vakbonden geld aan die uitbetaling. “Over het algemeen eindigen de bonden de laatste jaren altijd in de min”, liet de RVA toen weten als antwoord op Bracke.

Het ACV bijvoorbeeld boekte in 2011 liefst 17,6 miljoen euro verlies omdat de vakbond in dat jaar een volledig nieuw informaticasysteem installeerde.

Conclusie: dit is een opgewarmde discussie opgespaard voor de nieuwsluwe paasvakantie (het jaarverslag van de RVA werd vorige maand al gepubliceerd) op basis van onvolledige cijfers en informatie.

Update:

Ondertussen reageerden de vakbonden op het voorstel van Demir. "De uitbetalingsinstellingen van de vakbonden doen veel meer dan louter uitbetalen", klinkt het in een gezamenlijk persbericht van de drie vakbonden.

"Want naast de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, informeren, begeleiden en staan wij waar nodig werkzoekenden bij met rechtshulp. Wat met de zeer complexe regelgeving, bijv. de degressiviteit, steeds vaker nodig is. Het is belangrijk dat werknemers die werkloos worden hiervoor in hun onmiddellijke omgeving terecht kunnen (in hun gemeente of op het werk in geval van tijdelijke werkloosheid) en snel en deskundig geholpen worden en indien nodig bijstand krijgen. Dit behoort tot de fundamentele en historische dienstverlening van de vakbond."

20:00 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.