01-07-15

katholiek onderwijs

hoe katholiek is het katholiek onderwijs

 

We gebruiken wel eens de uitdrukking: ‘dat is niet erg katholiek’ zoals anderen het woord ‘koosjer’ zouden gebruiken. Een lerares ontslaan omdat ze niet gedoopt is dat is ‘niet erg katholiek en niet erg koosjer’.

Want het christendom – een ruimer begrip dan het katholicisme – zweert bij de naastenliefde en voor zover we weten heeft hun grote profeet Jezus nooit iemand verstoten omdat die niet gedoopt was.

Nog erger is de bedenking dat de katholieke zuil altijd vragende partij is geweest om hun onderwijs evenveel te geven als het onderwijs ingericht door de overheid. Dat doel hebben ze bereikt maar wat geven ze in de plaats: nog altijd hun fanatieke uitsluiting?

Zeer terecht wordt opgemerkt dat deze reflex niet geldt voor de leerlingen: die zijn immers klanten en tegenover klanten staat de godvrezende katholiek nu eenmaal toleranter – wat iets zegt over de ware god die hij aanbidt, namelijk het lieve geld.

Zelf heb ik ongeveer 33 jaren lesgegeven in een katholieke school. Eerst in het lager onderwijs toen ik zelf nog min of meer gelovig was (een twijfelgeval), later in het secundair toen ik al een overtuigde ongelovige was. Dat zorgde voor een zekere spanning maar voor mij persoonlijk (niet voor iedereen op onze school) bleef het dragelijk. En ik heb in mijn lessen Nederlands – waarin toch vaak wordt gediscussieerd – nooit iets verkondigd waar ik niet achter kon staan. Ik wou alle leerlingen vertegenwoordigen en aan het woord laten, ook zij die er rond voor uitkwamen niet gelovig te zijn of andersgelovig.

Ik besef ten volle dat ik geluk heb gehad: mijn eerste baas was erg ruimdenkend en tijdens het bewind van zijn opvolger was ik al vast benoemd.

Een lezer schrijft dat hij liever geen werk zou hebben dan in het katholiek onderwijs te opereren. Ik wens hem veel succes maar ik betwijfel of hij wel de moedigste keuze maakt.

Gerard Reve  schreef in een van zijn betere momenten: ‘Het komt erop aan verwarring te zaaien in het kamp van de vijand’. Als ongelovige ben je in het katholiek onderwijs zoiets als een verzetsstrijder die af en toe een bommetje opgooit en de leerlingen doet nadenken. Voor zover nodig, want je zou ervan versteld staan hoeveel leerlingen ontsnappen aan de katholieke indoctrinatie. Alleen: zij houden zich gedeisd behalve bij de leerkrachten die zij vertrouwen.

Ik zeg twee dingen: het is een zware vergissing het katholiek onderwijs even sterk te subsidiëren als het pluralistische , tenzij het zelf dit pluralisme in de praktijk brengt. En ten tweede keer ik terug naar Voltaire: ‘écrasons l’infâme superstition’. Dat verpletteren doe je langs wegen van geleidelijkheid en we moeten blijven hameren op de verantwoordelijkheid van de ouders: zij maken de keuze.

Er zouden geen 70% van onze jeugd in de katholieke scholen zitten indien men wat meer consequent zou zijn.

de haan 1 jul. 15

22:35 Gepost door staf de wilde | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

Dragelijk moet "draaglijk" zijn.

En: het is een schande dat u als ongelovige altijd werk hebt gehad of hebt kunnen hebben in een katholieke school. Dat kan/past gewoon niet.

Yenthe Stabel

Gepost door: Yenthe Stabel | 01-07-15

“Er zouden geen 70% van onze jeugd in de katholieke scholen zitten indien men wat meer consequent zou zijn.”
Het feit dat heel wat kinderen van niet-gelovige ouders momenteel op katholieke scholen heeft weinig te maken met consequent zijn, wel alles met de proefwerkenperiodes, hoor. Mijn dochter en schoonzoon waren destijds heel consequent in hun levensovertuiging en stuurden mijn kleinzoon naar het GO-onderwijs. Kennissen en stamboomatheisten stuurden hun ongedoopte kleinkinderen naar het katholiek scholen. Verschil: kleinzoon had twee proefwerken per schooljaar, hun kinderen hadden er drie., m.a.w. mijn kleinzoon diende telkens te “blokken” voor alle 12 vakken, hun kinderen hebben nooit meer dan vier tot vijf examens gehad verdeeld over drie perioden. Conclusie: mijn zesjarige ongedoopte kleindochter zit op een katholieke school en zal nooit het GO-onderwijs volgen. Trouwens opvoeding en levensvisie krijgen de kinderen in de eerste plaats thuis mee en geloof me; katholiek geïnspireerde scholen misschien met uitzondering van de Jezuïetencolleges, hebben daar niet langer moeite mee.

Gepost door: Marie | 02-07-15

"het is een zware vergissing het katholiek onderwijs even sterk te subsidiëren als het pluralistische , tenzij het zelf dit pluralisme in de praktijk brengt."

Ik weet niet wat u bedoelt met 'even sterk subsidiëren als het pluralistische'. Want er bestaat geen 'pluralistisch onderwijsnet', wel officieel en vrij onderwijs. Het vrij onderwijs wordt bovendien niet op exact dezelfde manier gefinancierd als het officieel onderwijs en het katholiek onderwijs moet uiteraard aan diverse voorwaarden voldoen om gesubsidieerd te worden. U doet alsof ze een carte blanche krijgen, maar niets is minder waar.
Het katholiek onderwijs is in de praktijk in sterke mate pluralistisch (zie ook hogere reactie) maar het blijft inderdaad wel een zekere vrijheid behouden en dus blijft het tot op zekere hoogte wel een 'katholiek' project, wat degenen die ervoor kiezen (zowel leerkrachten als ouders) ook weten. En dat impliceert ook dat van degenen die daar godsdienstles geven kan gevraagd worden dat ze gedoopt zijn. Het is trouwens ook wat kort door de bocht om te stellen dat de juf ontslaan is door haar niet gedoopt zijn, want de school was van alle drie de juffen tevreden en er moest nu éénmaal één iemand wijken. En dan is het niet gedoopt zijn inderdaad een doorslaggevend element gebleken.
Persoonlijk juich ik het niet direct toe dat dat nog een rol speelt en vind ik dat er andere zaken véél belangrijker zijn, anderzijds vind ik het ook niet geheel onlogisch dat men van wie godsdienstles geeft in een katholieke school ook verwacht dat die persoon 'katholiek' is, en niet gedoopt zijn wijst daar alvast niet op.
zie ook:
http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/2381876/2015/07/01/Katholieke-school-in-Schaarbeek-ontslaat-juf-omdat-ze-niet-gedoopt-is.dhtml
en http://www.standaard.be/cnt/dmf20150701_01757552

Gepost door: demos | 02-07-15

Ik pleit voor de invoering van EEN (1) onderwijsnet : iedereen gelijk voor de wet en iedereen gelijke kansen, rechten -en plichten, los van alle godsdiensten. Schaf ook het pure godsdienstonderwijs af maar geef wel ruimte om godsdienst (dwz. alle godsdiensten) degelijk in te kaderen in bvb. lessen geschiedenis, taal, esthetica, platische opvoeding,... . Gedaan ook met de benoemingen van de katholieke vriendjes door de inrichtende machten. Een leraar dient te worden beoordeeld -en benoemd op basis van objectieve criteria, los van de geloofsovertuiging en de erbij horende lidkaart van de (katholieke) vakbond. Ook het niet-gedoopt zijn mag geen criterium zijn om andere kandidaten te verkiezen laat staan om over te gaan tot ontslag. Men predikt eerlijkheid en onbevoordeeld zijn, men moet dit dan ook toepassen in de dagelijkse praktijk me dunkt.

Gepost door: Peter H. | 02-07-15

@ demos : voltooid deelwoord van ontslaan is ONTSLAGEN... .

Gepost door: Peter H. | 02-07-15

@Yenthe Stabel : waar haalt u het recht vandaan te stellen dat het een schande is dat iemand die ongelovig is werkt/werkte in een katholieke school... ? Net dgl. onbezonnen uitspraken hitsen mensen op en doen hen in vakjes denken. Iemand die met hart en ziel zijn taak elke dag opnieuw doet in het (katholiek) onderwijs, hoeft geen praktiserend katholiek te zijn ! Uw reactie komt over als een schande... ? Ik had het geluk in mijn hogere jaren middelbaar les te mogen krijgen van dhr. De Wilde en het is dank zij deze leraar dat ik veel geleerd heb over de gang van zaken in hedendaagse maatschappij. Andere leraars van wie ik in deze school les kreeg, beperkt zich helaas tot het wekelijks aflezen van hun cursus tout cour. Van deze lessen heb ik helaas heel weinig onthouden ! Na 30 jaar doe ik nog de moeite om de boeken welke dhr. De Wilde nu schrijft nog te lezen en ik durf in eer in weten te zeggen dat ik ondanks het feit dat ik bijna 50 jaar ben, er nog steeds uit leer. Mvg, vanwege een oud-leerling van SDW.

Gepost door: Peter H. | 02-07-15

Peter H., een eenheidsworst lijkt me geen goede optie, in ons land is er een (relatieve) onderwijsvrijheid en deze moeten we koesteren. Nogmaals: Ik juich het ontslag van de juf niet toe, maar ik vind het - als je de hele context bekijkt - wel verdedigbaar.
Ik begrijp wel dat er zijn die daar anders over denken, maar dan nog is dat geen reden het vrije onderwijs volledig af te schaffen en om dus 'het kind met het badwater weg te gooien'.
NB: natuurlijk moet een 'ongelovige' les kunnen geven in het (gesubsidieerd) katholiek onderwijs zolang het geen godsdienst is dat hij/zij geeft. (niemand maakt daar ook nog echt een punt van, behalve 'Yenthe Stabel' blijkbaar...) . Wel vind ik - en nu spreek ik voor alle duidelijkheid in het algemeen - dat iemand die les geeft in het katholiek onderwijs zich ook loyaal moet inschakelen in dat levensbeschouwelijk project en dus niet te pas en te onpas uiting moet geven aan haar of zijn 'ongelovig zijn'. Iemand die voor GAIA werkt gaat op z'n werk toch ook niet uitpakken met het feit dat hij gaat jagen?

Gepost door: demos | 02-07-15

Als je kijkt in de wereld om ons heen en ook in de geschiedenis zijn het DE GELOVIGEN die elkaar het leven zuur maakten/maken... . Die o zo belangrijke levensles werd nog nooit duidelijk gepredikt door een godsdientleraar ! Wel zijn de anderen de slechten en diegenen die ons hun wil willen opdringen de goeden... .

Gepost door: Peter H. | 02-07-15

De commentaren zijn gesloten.